CTY TNHH MTV Huỳnh Ánh
Vietnames  English
Liên hệ  
 
Tìm Kiếm
   
ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN
HỆ THỐNG TỦ ĐIỆN
DÂY CÁP ĐIỆN
PHỤ KIỆN ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN
HỆ THỐNG THANG MÁNG CÁP
PHỤ KIỆN THANG MÁNG CÁP
HỆ THỐNG NỐI ĐẤT
ĐẦU CÁP NGẦM TRUNG THẾ
THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT
VẬT TƯ THI CÔNG KHÁC
HỘP NỐI ỐNG SẮT
HỘP CÔNG TẮC KÍN NƯỚC
HỘP ĐẤU DÂY
THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG
NHÀ MÁY INTEL - KCN CAO
KÝ TRÚC XÁ ĐẠI HỌC QUỐC GIA
DỰ ÁN TRƯƠNG TIỂU HỌC QUỐC TẾ ACG - QUẬN 2
BỆNH VIỆN HẠNH PHÚC - BÌNH DƯƠNG
DỰ ÁN SUNRISE CITY - QUẬN 7
 
GIẤY CHỨNG NHẬN
 
Đang online : 9
Tổng truy cập: 1455638
 
     
 
GIỚI THIỆU  
 
 


 

Coâng ty TNHH Moät Thaønh Vieân Ñieän Huyønh Aùnh, chuùng toâi chuyeân cung caáp thieát bò cho heä thoáng xaây döïng ñieän vaø thieát bò cho heä thoáng tuû ñieän coâng nghieäp. Saûn phaåm cung caáp chính: Oâng theùp cöùng, oáng theùp meàm luoàn daây ñieän, phuï kieän noâí oáng, phuï kieän oáng cöùng EMT vaø IMC, hoäp noái daây va thieát bò ñieän coâng nghieäp khaùc.

 

Vôùi ñoäi nguõ nhaân vieân naêng ñoäng, chuyeân nghieäp, chuùng toâi luoân noå löïc ñaùp öùng yeâu caàu cuûa khaùch haøng vôí giaù caïnh tranh vaø dòch vuï hoaøn haûo. Söï haøi loøng cuûa khaùch haøng laø phaàn thöôûng cao quyù nhaát cuûa chuùng toâi.

 

Chuùng toâi thöïc hieän phöông chaâm “ Hieäu quaû, Uy Tín vaø Thaønh Coâng” phuïc vuï khaùch haøng, chuùng toâi raát mong nhaän ñöôïc söï hôïp taùc töø khaùch haøng. Chuùng toâi ñaët söï phaùt trieån cuûa khaùch haøng cuøng vôí söï phaùt trieån chuùng toâi tieán tôí töông lai töôi ñeïp.

 

BÙI THỊ KIM HUỲNH - GIÁM ĐỐC

 


 
   
     
Sales 2 0943 059 339
Sales 2 0943 059 339
Sales 3 0904 198 878
Sales 3 0904 198 878
KINH DOANH
KINH DOANH
 
Cataloge HAEC
BANG GIA IDEC
BẢNG GIÁ SINO
BẢNG GIÁ PARAGON
BẢNG GIÁ AC
Xem tất cả
 
Top
HUYNH ANH ELECTRIC CO., LTD

18,Ky Con Street,  District1, Ho Chi Minh city, Viet Nam

Hot line : +84 909 241 921

Tel: + 84 028 62910495
Fax: +84 028 6291 9770
Email: huynhanh@huynhanhelectric.com

www.huynhanhelectric.com