CTY TNHH MTV Huỳnh Ánh
Vietnames  English
Liên hệ  
 
Tìm Kiếm
   
ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN
HỆ THỐNG TỦ ĐIỆN
DÂY CÁP ĐIỆN
PHỤ KIỆN ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN
HỆ THỐNG THANG MÁNG CÁP
PHỤ KIỆN THANG MÁNG CÁP
HỆ THỐNG NỐI ĐẤT
ĐẦU CÁP NGẦM TRUNG THẾ
THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT
VẬT TƯ THI CÔNG KHÁC
HỘP NỐI ỐNG SẮT
HỘP CÔNG TẮC KÍN NƯỚC
HỘP ĐẤU DÂY
THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG
NHÀ MÁY INTEL - KCN CAO
KÝ TRÚC XÁ ĐẠI HỌC QUỐC GIA
DỰ ÁN TRƯƠNG TIỂU HỌC QUỐC TẾ ACG - QUẬN 2
BỆNH VIỆN HẠNH PHÚC - BÌNH DƯƠNG
DỰ ÁN SUNRISE CITY - QUẬN 7
 
GIẤY CHỨNG NHẬN
 
Đang online : 8
Tổng truy cập: 1766560
 
     
 
GIỚI THIỆU  
 
 


 

Coâng ty chuùng toâi chuyeân cung caáp thieát bò cho heä thoáng xaây döïng ñieän vaø thieát bò cho heä thoáng tuû ñieän coâng nghieäp. Saûn phaåm cung caáp chính: Oâng theùp cöùng, oáng theùp meàm luoàn daây ñieän, phuï kieän noâí oáng, phuï kieän oáng cöùng EMT vaø IMC, hoäp noái daây va thieát bò ñieän coâng nghieäp khaùc.

 

Vôùi ñoäi nguõ nhaân vieân naêng ñoäng, chuyeân nghieäp, chuùng toâi luoân noå löïc ñaùp öùng yeâu caàu cuûa khaùch haøng vôí giaù caïnh tranh vaø dòch vuï hoaøn haûo. Söï haøi loøng cuûa khaùch haøng laø phaàn thöôûng cao quyù nhaát cuûa chuùng toâi.

 

Chuùng toâi thöïc hieän phöông chaâm “ Hieäu quaû, Uy Tín vaø Thaønh Coâng” phuïc vuï khaùch haøng, chuùng toâi raát mong nhaän ñöôïc söï hôïp taùc töø khaùch haøng. Chuùng toâi ñaët söï phaùt trieån cuûa khaùch haøng cuøng vôí söï phaùt trieån chuùng toâi tieán tôí töông lai töôi ñeïp.

 

BÙI THỊ KIM HUỲNH - GIÁM ĐỐC

 


 
   
     
KINH DOANH
KINH DOANH
Kim Huynh
Kim Huynh
 
BANG GIA ĐÈN RẠNG ĐÔNG
BANG GIA PANASONIC
BẢNG GIÁ MPE
Cataloge HAEC
Xem tất cả
 
Top

Về chúng tôi

Chính sách

Liên hệ

Công ty chúng tôi sản xuất và cung cấp hệ thống luồn dây điện: ống EMT, IMC, RSC, máng cáp, thang cáp, ty ren cho công trình thi công trên toàn quốc.

Hệ thống ống EMT, IMC, RSC, máng cáp, thang cáp, ty ren  luôn đáp ứng nhu cầu thi công của khách hàng theo tiêu chuẩn quốc tê.

 

Hàng hóa giao tận công trình

Chính sách bảo hành  2 năm cho tất cả các sản phẩm

Hướng dẫn kỹ thuật cho từng dự án

HAEC 

EMT, IMC, RSC, TRUNKING, LADDER, CABLE, AIR-CONS MATERIAL

57 Le Thi Hong Gam Street , District 1, Ho Chi Minh city, Viet Nam

Hot line : +84 909 241 921, + 84 909 581 588

Tel: + 84 28 62910495
Fax: +84 28 6291 9770
Email: huynhanh@huynhanhelectric.com, kienhaec@gmail.com

huynhanhtbd@gmail.com

www.huynhanhelectric.com